Label
Label
ระยะเวลาเข้ารับการฝึกงาน

  ปตท. รับและคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่  เพื่อฝึกงาน 2 ครั้ง ต่อ ปี

  สำหรับปี 2567

  1. การฝึกงานสหกิจศึกษา (PTT Cooperative Internship) 

  ฝึกงาน 9 มกราคม - 30 เมษายน 2567

  2. การฝึกงานภาคฤดูร้อน (PTT SPIRIT Internship) ปิดรับสมัครแล้ว

  ฝึกงาน 10 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2567

  ทั้งนี้ ผู้สมัครยังไม่ต้องนำส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์การฝึกงาน โดยจะให้นำส่งหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกงานแล้ว